Rosice

24. 10., 15:00

Ivančice

24. 10., 18:40

Brno Bohunice

24. 10., 15:30

Brno - Královo Pole

24. 10., 16:15

Brno - NC Olympia

24. 10., 17:15

Židlochovice

24. 10., 18:00

Moravský Krumlov

24. 10., 19:00
Všechny rozvozy

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky www.masoskodovi.cz

 

Ing. Vítězslav Škoda, zemědělský podnikatel, IČ: 04975553, DIČ: CZ9205034949,
se sídlem Sadová 423, 675 55 Hrotovice (dále jen „prodávající“ či „dodavatel“) pro prodej zboží (dále jen „dodací podmínky“ či „obchodní podmínky“)

 

 1. Úvodní ustanovení
 1. Dodavatel provozuje a spravuje webové stránky www.masoskodovi.cz, prostřednictvím nichž je zákazník (jak je definován níže v odst. 2) schopen si objednat od dodavatele zboží za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.
 2. Zákazníkem je každá fyzická osoba, která užívá webové stránky  a případně vyplní registrační dotazník (dále jen „zákazník“). Používáním tohoto webu souhlasí zákazník se zněním těchto obchodních podmínek a svou registrací souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu.
 3. Dodavatel vyvíjí činnost k tomu, aby prostřednictvím webové stránky www.masoskodovi.cz, jak je blíže specifikováno v čl. II, došlo k uzavření smlouvy o koupi zboží mezi zákazníkem a dodavatelem, není-li dále v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.
 4. Dodavatel je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit či doplnit. V takovém případě se dodavatel zavazuje informovat o takové změně zákazníka vhodnou formou, např. informováním na webových stránkách www.masoskodovi.cz. Obchodní podmínky jsou platné a účinné vždy ve znění zveřejněném a dostupném na webových stránkách www.masoskodovi.cz/
  podminky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. Smluvní vztah dodavatele a zákazníka
 1. Dodavatel nabízí prostřednictvím webové stránky www.masoskodovi.cz prodej zboží, kdy zboží je možné si objednat následujícími způsoby:
  1. v internetovém obchodu prostřednictvím objednávkového formuláře.
 2. Zákazník si vybere zboží z aktuální nabídky zveřejněné na webové stránce www.masoskodovi.cz. Kliknutím vloží zákazník do košíku vybrané zboží spolu s uvedením množství, které objednává. Poté zákazník vyplní objednávkový formulář (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail) a zvolí si způsob dopravy. Podmínkou platnosti objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře je vyplnění všech předepsaných údajů v příslušném formuláři zákazníkem.
 3. Po provedení objednávky zákazníkem výběrem zboží, souhlasem s obchodními podmínkami, souhlasem se zpracováním osobních údajů, a potvrzením tlačítka „Objednat“, zašle dodavatel zákazníkovi e-mail potvrzující, že dodavatel objednávku zákazníka obdržel a zařadil ji do systému. Účelem tohoto e-mailu je potvrzení o přijetí objednávky zákazníka.
 4. Rozměry, váhy a další údaje týkající se zboží jsou závazné pouze tehdy, jestliže byly výslovně písemně dohodnuty. Dodavatel odevzdá zákazníkovi předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní dodavatel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem dochází okamžikem, kdy je objednávka zákazníka potvrzena dodavatelem prostřednictvím SMS zprávy, případně jiným způsobem.

 

 1. Do obdržení potvrzení objednávky dle odst. 3, má zákazník právo svou objednávku zrušit telefonicky. Po doručení potvrzení objednávky dle odst. 5 již zákazník není oprávněn svou objednávku jakkoliv zrušit.

 

 1. Zároveň bere zákazník na vědomí, že ve smyslu ust. § 1837 písm. e) ve spojení s písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, nemůže od smlouvy odstoupit, neboť předmětem dodávky je zboží, které podléhá rychlé zkáze, a dále že zboží je dodáváno v uzavřeném obalu, kdy po vynětí zboží z obalu zákazníkem, není možné z hygienických důvodů zboží vrátit. O těchto skutečnostech je zákazník výslovně dodavatelem informován prostřednictvím obchodních podmínek, neboť předmětem smlouvy je ve smyslu ust. § 1840 písm. g) OZ dodávka potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil.
 2. Objednávka Zákazníka není právně závazná a zákazník nemá žádný nárok na potvrzení své objednávky a doručení či koupi zboží uvedeného na webové stránce www.masoskodovi.cz. Toto platí především pro situace, kdy je již vyčerpána kapacita nabídky zboží.
 1. Zákazník se zavazuje cenu dle čl. III obchodních podmínek uhradit v hotovosti při dodání zboží. Cena za zboží uvedená na webových stránkách www.masoskodovi.cz je konečná, zahrnuje náklady na dopravu a balné.
 2. Potvrzení o nákupu – daňový doklad za uskutečněnou objednávku je dodavatelem zaslán zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci nebo vytvoření objednávky.
 3. Dostupnost zboží nabízeného a prezentovaného na webové stránce www.masoskodovi.cz je vázána na skladové zásoby a dodavatel dostupnost zboží negarantuje.

III. Cena zboží a platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje cenu zboží uhradit v hotovosti při dodání a odběru zboží. Cena za zboží uvedená na webových stránkách www.masoskodovi.cz je, zahrnuje náklady na dopravu a balné.
 2. Ceny zboží jsou vždy uvedeny včetně příslušné a aktuální sazby DPH, a jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.
 3. Konečná cena bude uvedena v potvrzovacím e-mailu a na účtence, která bude předána při dodání a odběru zboží.
 4. V ceně zboží je zahrnuta cena doručení zboží mimo provozovny dodavatele (Odunec 10, 675 55 Odunec), kterou si zákazník zvolil při potvrzení objednávky dle čl. II.
 5. K platbě zboží lze použít též dárkovou poukázku vystavenou dodavatelem.
 1. Dodávka a odběr zboží
 1. Objednané zboží si zákazník může vyzvednout v sídle farmy dodavatele, na adrese Odunec 10, 675 55 Odunec, a to po předchozí telefonické domluvě s dodavatelem.
 2. Zákazník dále může využít dovozu a odběru zboží na některém z dodacích adres, kterou si zákazník může zvolit při objednávce zboží v internetovém obchodu prostřednictvím objednávkového formuláře. Doprava za dovoz objednaného zboží na dodací adresu je zdarma. Termín dodání zboží si zákazník sjednává v internetovém obchodu prostřednictvím objednávkového formuláře. Zboží je doručováno v zákazníkem zvoleném termínu a na zvolenou dodací adresu chlazeným autem dodavatele.
 3. Dodavatel usiluje o doručení zboží v požadovaném čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl dodavatel bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.
 1. Zrušení objednávky
 1. Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku než dojde k vyskladnění zboží, tj. zákazník obdrží informaci od dodavatele, že zboží je připraveno k expedici dle ust. čl. II odst. 5 obchodních podmínek.
 2. Zákazník nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v objednávkovém formuláři.
 1. Reklamační řád
 1. Zboží lze reklamovat dle obecně závazných právních předpisů, přičemž:
 • v případě reklamace je zákazník povinen neprodleně kontaktovat dodavatele, a to telefonicky nebo e-mailem, s uvedením popisu vady zboží,
 • pokud dojde ke zjištění závady zboží zákazníkem při převzetí, zákazník má právo zboží nepřevzít,
 • dodavatel vyřizuje reklamaci zboží neprodleně, přičemž zákazník je povinen sdělit dodavateli bezodkladně, ať už telefonicky či e-mailem, které právo z vadného plnění uplatnil.

VII. Záruční podmínky

 1. Dodavatel na veškeré zboží poskytuje záruku do data spotřeby zboží uvedeného na obalu, a to při dodržení podmínek skladování ze strany zákazníka. Po otevření a rozbalení zboží spotřebujte nejpozději do 24 hodin.
 2. Skladovací podmínky zboží jsou od +1 do +4°C.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Nakládání s osobními údaji zákazníka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zákazník odesláním objednávky uděluje dodavateli výslovný souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jím poskytnutých osobních údajů pro účely koupě a prodeje zboží. Osobní údaje slouží pro vyřízení objednávky dodavatelem.
 2. Dodavatel svou informační povinnost vůči zákazníkovi, ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností dodavatele, plní prostřednictvím zvláštního dokumentu zveřejněného na webových stránkách www.masoskodovi.cz/ochrana-osobních-údajů.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá ustanovení obchodních podmínek včetně reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží. Odeslanou objednávkou je zákazník neodvolatelně vázán po dobu určenou k jejímu potvrzení dodavatelem.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27. 4. 2019.